ALTER IURIS disponuje rozsiahlymi možnosťami zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb, a to najmä v nasledovných oblastiach

Právne služby

Vrátane komplexného riešenia sporov, ktoré klientom vzniknú z vyššie uvedených vzťahov.
Samozrejmou súčasťou zabezpečovaných právnych služieb je zastupovanie klienta v konaniach pred súdmi a dotknutými orgánmi štátnej a územnej samosprávy.

Pri prípadoch vyžadujúcich riešenie s medzinárodným prvkom spolupracujeme so zahraničnými advokátskymi kanceláriami.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

ALTER IURIS sa špecializuje na zabezpečovanie poradenských služieb v oblasti práva obchodných spoločností zahrňujúcej všetky aspekty, ktoré sa vzťahujú k založeniu spoločností a ich registrácii, vnútorných pravidiel ( konania valných zhromaždení, prevody obchodných podielov / akcií, zmeny spoločenských zmlúv / stanov, kreovania organizačných a rokovacích poriadkov obchodných spoločností atď. ) s neopomenutím legislatívnych podmienok upravujúcich podnikanie a investovanie zahraničných osôb v Slovenskej republike.

ALTER IURIS sa zúčastnil celej rady projektov zakladaní a zmien v obchodných spoločnostiach, a to pre tuzemských ako aj zahraničných klientov. Právne služby v tejto oblasti zahrňujú najmä:zakladanie spoločností, ich zápis do obchodného registra a zabezpečenie ich bežnej agendy

 • analýza podnikania a investovania zahraničných osôb na Slovensku,
 • akvizície spojené s fúziami, rozdelením, transformáciou a likvidáciou obchodných spoločností,
 • hospodárska súťaž – protimonopolné právo.

FINANČNÉ PRÁVO

ALTER IURIS sa profiluje v oblasti cenných papierov, poisťovníctva, investičných fondov a spoločností, správy portfólia cenných papierov a tým súvisiacimi službami.

ALTER IURIS ponúka svoje služby v plnom rozsahu týchto činností, počínajúc právnou expertízou jednotlivých problémov, zhromaždením odborných stanovísk, vypracovaním zmlúv až po zaistenie chodu finančných spoločností z právneho hľadiska.

ALTER IURIS je pripravený zabezpečiť a poskytnúť svojim klientom maximálny rozsah služieb spojenú s vyššie uvedenou problematikou, a to predovšetkým problematikou:

 • vypracovanie úverových a ďalších bankových zmlúv ( vrátane rôznych druhov syndikátnych pôžičiek),
 • komplexné zabezpečenie prevodov cenných papierov,
 • emisie cenných papierov a obchodovania s nimi,
 • správy portfólia cenných papierov,
 • obhospodarovania finančných spoločností,
 • devízových operácií a derivátov.

PRÁVO INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

ALTER IURIS sa v súlade s neustále sa rozvíjajúcou dynamikou tohto sektoru sa výrazným spôsobom profiluje v špecifickej oblasti práva informačných a komunikačných technológií.

ALTER IURIS je pripravený zabezpečiť a poskytnúť svojim klientom maximálny rozsah služieb spojenú s vyššie uvedenou problematikou, a to služieb týkajúcich sa:

 • registrovania, získania, prevodu a ochrany internetových domén,
 • zastupovanie v konaniach vo veci získania telekomunikačných licencií a povolení od dotknutých orgánov Slovenskej republiky,
 • vypracovania obchodných podmienok na poskytovanie vybraných telekomunikačných služieb,
 • vypracovanie právnych analýz možností telekomunikačných podnikov podnikať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ALTER IURIS má rozsiahle skúsenosti v oblasti autorských i priemyselných práv duševného vlastníctva, ako aj pri ich uplatňovaní v medzinárodnom kontexte. Ide najmä o:

 • autorské právo a právo príbuzné ( zabezpečenie autorských práv dotknutých osôb a právnych nárokov z nich vyplývajúcich ),
 • priemyselné a úžitkové vzory, ochranné známky,
 • označenie pôvodu výrobkov,
 • licencie,
 • ochrana pred nekalou súťažou v oblasti práv duševného vlastníctva.

ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO

ALTER IURIS zabezpečuje širokú škálu právnych služieb pri konzultáciách a následnom zmluvnom zastrešení záväzkových vzťahov svojich klientov, pričom samozrejmou súčasťou tejto služby je účasť niektorého z partnerov ALTER IURIS na obchodných rokovaniach spojených s uzatváraním zmlúv.

V rámci tejto činnosti ALTER IURIS zabezpečí pre svojich klientov komplexné posúdenie klientom predloženého záväzkového vzťahu s následným návrhom a vypracovaním príslušných zmlúv, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane špecifických právnych oblastí ako napr.:

 • všetky druhy obchodných zmlúv,
 • záložné práva a práva vecných bremien,
 • leasing.
 • ochrana dôverných informácií,
 • obchodné tajomstvo,
 • ochrana hospodárskej súťaže,
 • sponzoring,
 • reklamné právo ( kompletný servis pre reklamné agentúry a médiá ).
 • nekalá súťaž, ochrana osobnostných práv osôb

Pri zabezpečovaní právnych služieb v oblasti nekalej súťaže, mediálneho a reklamného práva ALTER IURIS poskytoval právne analýzy a zastupovanie týkajúce sa:

 • ochrany osobnosti fyzických osôb,
 • ochrany dobrého mena a povesti právnických osôb
 • nekalej súťaže ( klamlivá reklama a klamlivé označenie služieb a tovaru, parazitovanie na povesti, porušovanie obchodných tajomstiev, vyvolanie nebezpečenstva atď.)

CUDZINECKÉ PRÁVO

právny servis v oblasti práva pobytu cudzincov, najmä v oblastí prechodného, trvalého, dlhodobého pobytu cudzincov vrátane právnej pomoci pri príprave a zabezpečení potrebnej dokumentácie ku konkrétnym žiadostiam pre cudzincov, právny servis v súvislosti s udeľovaním víz, komunikácia a zastupovanie v konaní pred správnymi orgánmi (oddelením cudzineckej polície PZ)

RIEŠENIE SPOROV, ZASTUPOVANIE KLIENTA

ALTER IURIS poskytuje svojim klientom právnu pomoc pri riešení a urovnávaní sporov, čo sa týka predovšetkým zastupovania klientov pred súdmi, rozhodcami, arbitrážami ako aj s tým súvisiacimi podaniami v mene klientov, spisovania potrebných listín a pod.

ALTER IURIS zabezpečuje právnu pomoc v celom rozsahu platného tuzemského práva, so špeciálnym zameraním na spory týkajúce sa :

 • obchodných zmlúv vrátane vymáhania pohľadávok,
 • obchodných spoločností vrátane akcionárskych žalôb,
 • konkurzov a reštruktualizácií a incidenčných sporov v rámci týchto konaní.

STANOVISKÁ O PRÁVNYCH A EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTIACH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ - DUE DILIGENCE

ALTER IURIS na základe požiadavky klienta spracováva stanoviská k vybraným právnym záležitostiam týkajúcim sa skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v rozsahu zadanom klientom.

Potrebný tím právnikov ALTER IURIS s prípadnou účasťou iných potrebných expertov je zárukou promptného a komplexného vypracovania due diligence stanovísk v rozsahu požadovanom klientom.

Stanoviská vypracované ALTER IURIS riešia právne otázky za účelom objasnenia právneho stavu vybranej spoločnosti, ktoré by si mal klient všímať a zvážiť, pretože závery v týchto stanoviskách prijaté bývajú obvykle významné pre postavenie spoločnosti a jej podnikanie v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

PRÁVNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

ALTER IURIS sa zameriava aj na právne vymáhanie pohľadávok, ktoré pozostáva v komplexnom vedení pohľadávkovej agendy klienta voči jeho dlžníkom.

Pri týchto službách ALTER IURIS postupuje všetkými štandardnými postupmi vo vzťahu k dlžníkom klienta, pričom v plnom rozsahu zabezpečuje všetky náležitosti spojené so súdnym konaním týkajúcim sa konkrétnych sporov o zaplatenie pohľadávok.

PORADENSTVO PRI AKVIZÍCIÁCH NEHNUTEĽNOSTÍ

ALTER IURIS poskytuje poradenstvo fyzickým i právnickým osobám v sprostredkovaní predaja, kúpy alebo prenájmu všetkých druhov nehnuteľností, pri súčasnom zabezpečení právneho servisu s tým súvisiaceho.

Podľa špecifických požiadaviek klientov navrhne ALTER IURIS komplexné a po všetkých stránkach optimálne riešenie na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností so zabezpečením kompletného servisu spojeného v príprave a vyhotovovaní zmlúv.